SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE TRGOVINE Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine, s katero upravlja Studio Retro d.o.o., so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, v nadaljevanju ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. S poravnano uporabnino je uporabnik upravičen, da vadbeni center, v času odprtja koristi v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom. RS je upravičen določiti hišni red, ki velja za prostorih RS. V hišnem redu so napisana določila in pravila za pravilno uporabo RS prostorov, naprav. Uporabnikom je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov (mamil) v RS V prostore RS je uporabnikom prepovedan vnos zdravil, ki se izdajajo samo na zdravniški recept ali drugih podobnih snovi, ki niso namenjene osebni uporabi člana, kateremu jih je predpisal zdravnik in bi lahko vplivali na večjo telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). V enaki meri je članu prepovedano, da tovrstna sredstva ponuja, posreduje ali prepusti tretjim, proti plačilu ali brez, ali jim kako drugače omogoči dostop do le-teh. V primeru kršitve tega določila je RS upravičen, da s takojšnjo veljavo odpove uporabnino in zahteva odškodnino v višini povzročene škode. RS ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nastale okvare zdravja ali nastalo materialno škodo, do katere lahko pride zaradi nepravilne uporabe s strani uporabnika. Uporabnik se obvezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Uporabnik izvaja vse vadbe na lastno odgovornost. RS ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev RS. Uporabnik v celoti prevzame tveganje poškodb, povezanih z vadbo v RS. Uporaba vseh prostorov, naprav in savne je na lastno odgovornost, za osebne predmete ne odgovarjamo. RS v primeru kršitev hujše kršitve splošnih pogojev poslovanja ali hišnega reda, kot so navedeni v pogodbi, splošnih pogojih poslovanja in hišnem redu, storitev kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kazniva dejanja zoper človekovo zdravje, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja) ali prekrška (prekrške s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljivih bolezni, eksploziv in pirotehničnih sredstev, orožja, varstva javnega reda in miru) proti RS-ju, drugemu uporabniku ali zaposlenemu v RS lahko članu prepove uporabo prostorov za krajše ali daljše obdobje brez vračila denarja. Materialna škoda se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti poravna na stroške povzročitelja. V tem primeru si podjetje RS pridržuje pravico izstaviti povzročitelju račun, za nastalo materialno škodo, v kolikor se le ta s stroški strinja. V primeru nesoglasja glede višine škode, bo RS primoran terjati uporabnika za stroške škode po sodni poti. V primeru naklepnega poškodovanja, poškodovanja iz malomarnosti prostorov, naprav in predmetov lahko RS uporabniku zaračuna in od njega zahteva celotno odškodnino za povzročeno škodo oz. stroške škode. Uporabnik izrecno pristaja in je seznanjen, da zaradi manjših omejitev uporabe storitev (kot na primer: okvara posameznega trenažerja, zasedenost posameznega trenažerja in podobno) ne more in nima iz tega razloga pravice zahtevati odškodnino. Pravni odnosi, vključno s Splošnimi pogoji poslovanja, se urejajo skladno s pravnim redom Republike Slovenije. RS si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev poslovanja. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem objave novega popolnega izvoda Splošnih pogojev. RS in uporabnik se dogovorita, da bosta poskušala vse spore reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik izjavlja, da nima zdravstvenih ali katerihkoli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo, uporabo sanitarij in druge opreme. V primeru opustitve te dolžnosti uporabnik iz razlogov bolezni in drugih zdravstvenih razlogov, ki so obstajali ob plačilu uporabnine, ne more uveljavljati kakršnihkoli obveznosti do RS iz tega razloga. Uporabnik izrecno soglaša, da mu RS pošilja na njegov elektronski naslov, vsa pisanja, kot so obvestila, oglasna sporočila, e-račun. V primeru spremembe ali ukinitve elektronskega naslova, mora uporabnik te spremembe takoj sporočiti.Uporabnik se zavezuje, da je podal veljaven elektronski naslov, ki ga RS lahko uporabi za komunikacijo s članom. Garderobne omarice vadbenega centra, lahko uporabniki koristijo samo v času uporabe vadbenih prostorov. Uporabnik mora po končani vadbi garderobno omarico sprazniti in jo pustiti odklenjeno. V kolikor uporabnik tega ne upošteva, si RS. pridržuje pravico do odprtja in izpraznitve omarice. Garderobne omarice vadbenega centra, so namenjene začasnemu hranjenju oblačil. RS v nobenem primeru ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za krajo ali poškodbo stvari, ki se nahajajo v garderobni omarici. Za izgubo oblačil ali vrednih predmetov center ne prevzema nobenega jamstva. Spremstvo v obliki oseb ali domačih živali v prostorih kluba ni dovoljeno. Uporabnina je pri podjetju RS osebna in se je ne da prenašati na druge osebe. Uporabnik se zaveže, da bo uporabnino koristil le v osebne namene in je ne bo posojal tretjim osebam. V primeru kršitve tega določila je uporabnik dolžan plačati odškodnino v višini 240,00 EUR. Mesečna uporabnina velja od datuma plačila do istega koledarskega dne v naslednjem mesecu. Denarja za plačano storitev ne vračamo. V primeru tehničnih težav v Retro studio, se bomo za odpravo le teh potrudili in odpravili v najkrajšem možnem času. Vendar v primeru osebne ali fizične škode iz tega ali drugega naslova ne odgovarjamo in se ne izplačuje odškodnine. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je RS zaradi varnosti in zaradi varovanja lastnine uporabnikov, postavil kamere za videonadzor. Uporabnika na to opozarja tudi obvestilo na vratih v prostore RS. Uporabnina ne zajema uporabe dodatno ponujenih produktov ali storitev- trenerstvo, masaže,… Politika zasebnosti, varstvo osebnih podatkov in pogoji poslovanja velja za vse uporabnike spletni strani www.retro-studio.si (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetje StudioRetro d.o.o.. Z nakupom na spletni strani www.retro-studio.si uporabnik izjavlja, da so mu Splošni pogoji podjetja RS, hišni red, pogoji poslovanja dostopni, znani jasni in da se z njimi strinja. Tu navedeni splošni pogoji poslovanja so Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju: SPPD) podjeta STUDIO RETRO d.o.o., Cesta španskih borcev 1B, 1260 Ljubljana Polje, identifikacijska številka: SI29581168, matična številka:7056982000, e-pošta: info@retro-studio.si Z zaključkom nakupa se šteje, da so SPPD uporabniku znani in da se strinja z njihovo uporabo. V primeru, da se uporabnik ne strinja z SPPD ni upravičen do nakupa na daljavo oz. nakupa izven poslovnih prostorov. Sklenitev je možna v slovenskem jeziku. Nakup preko interneta: Nakup preko interneta, uporabnik izvede tako, da na spletni strani www.retro-studio.si izbere ustrezno storitev oz. kombinacijo storitve, ki jih želi kupiti ter s potrjevanjem korakov in vnašanjem podatkov v skladu z navodili spletne strani le-to potrdi. Nato izbere način plačila storitve ter plačilno sredstvo. Za veljavno naročilo mora uporabnik sprejeti te splošne pogoje ter druge pogoje, ki jih morebiti za posamezno naročeno blago/storitev navaja ponudba. Izbrana storitev se uporabniku aktivira, ko je plačilo izvedeno in vidno na trr RS. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA ZA NAKUPE NA DALJAVO SPPD veljajo od oktobra 2020 do spremembe ali preklica. Z uporabo spletne strani www.retro-studio.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo s splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Trgovec ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe. Vso gradivo na spletni strani www.retro-studio.si je v lasti družbe STUDIO RETRO d.o.o. ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja trgovca je strogo prepovedano. Trgovec lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom.